Algemene voorwaarden Exploitatiemaatschappij Veldenstein B.V.

Begrippen

aanbieding: een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
accommodatie: een kamerlogies in één van de locaties van de eigenaar.
annulering: de in schriftelijke vorm door de huurder aan Huis te Jaarsveld gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Huis te Jaarsveld aan de huurder gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
B&B: Bed & Breakfast-kamers in een daartoe bestemde locatie op Huis te Jaarsveld te Jaarsveld.
besloten activiteit: een activiteit die uitdrukkelijk niet is gericht op het algemene publiek of een bijeenkomst betreft die voor het publiek niet openbaar toegankelijk is.
bestuur: het bestuur van Stichting Buitenplaats Huis te Jaarsveld dan wel haar vertegenwoordiger.
boeking: een door Huis te Jaarsveld geaccepteerde reservering.
Huis te Jaarsveld: de percelen met daarop staande opstallen, eigendom van dhr J.J.P. Huijsmans.
catering: het door cateraars verstrekken van spijs en/of drank met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, alles in de ruimste zin des woords.
dagen: met dagen worden bedoeld kalenderdagen; met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.
derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde huurder, donateur of (mede)gast.
eigenaar: dhr J.J.P. Huijsmans of haar vertegenwoordiger(s).
evenement: het huren van één of meer locaties op Huis te Jaarsveld, al dan niet aangevuld met de huur van B&B-kamers
exploitant: Exploitatiemaatschappij Veldenstein B.V. of haar vertegenwoordiger(s), handelende onder de naam Huis te Jaarsveld, KvK 81004729. De exploitatie vindt plaats aan de S.L. van Alterenlaan 27, 3413 MJ Jaarsveld.
exploitatie: de door eigenaar gedelegeerde bevoegdheid aan exploitant tot het aantrekken van huurders, het aangaan van overeenkomsten met huurders, het waken over een deugdelijke uitvoering daarvan alsmede het aanvragen van vergunningen die ten behoeve van het beheer noodzakelijk zou blijken.
huurder: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gedurende een bepaalde periode van een of meerdere locaties of accommodaties op Huis te Jaarsveld gebruik maakt.
Huis te Jaarsveld: de naam waaronder Exploitatiemaatschappij Veldenstein B.V. of haar vertegenwoordiger handelt.
keukengeld: het bedrag verschuldigd terzake het op Huis te Jaarsveld nuttigen van niet door Huis te Jaarsveld verstrekte spijzen.
kurkengeld: het bedrag verschuldigd terzake van het op Huis te Jaarsveld nuttigen van niet door Huis te Jaarsveld verstrekte drank.
locatie: één van de vier gebouwen (Landhuis, Koetshuis, Appelschuur) en de buitenruimte, het landgoed van Huis te Jaarsveld.
no-show: het zonder annulering niet gebruik maken door een huurder van een op grond van een met Huis te Jaarsveld gesloten overeenkomst te verstrekken dienst.
omzetgarantie: een schriftelijke verklaring van de huurder dat terzake van een of meer met Huis te Jaarsveld gesloten overeenkomsten minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.
ontbinding: het juridisch ongedaan maken van de overeenkomst wegens niet-nakomen van verplichtingen.
reserveringswaarde: de totale omzetverwachting zoals opgenomen in de offerte.
verblijf: het feitelijke gebruik van een accommodatie of locatie.
werkzaamheden: al datgene dat ten behoeve van de huurder binnen het kader van de door huurder opdracht(en) wordt gemaakt en/of ondernomen.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met en leveringen en diensten van Huis te Jaarsveld. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Huis te Jaarsveld schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van Huis te Jaarsveld zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Huurders kunnen zich uitsluitend beroepen op afspraken en/of toezeggingen van (medewerkers van) Huis te Jaarsveld indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen, prijzen, tarieven en vergoedingen

Aanbiedingen van Huis te Jaarsveld zijn te allen tijde vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van eigenaar (www.huistejaarsveld.nl) of op andere websites waaraan Huis te Jaarsveld gelieerd zou kunnen zijn (waaronder toptrouwlocaties en www.booking.com) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Huis te Jaarsveld is uitdrukkelijk niet aan fouten op websites of in publicaties (zoals brochures of folders) gebonden. Prijzen zijn steeds exclusief toeristenbelastingen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) en kosten van een annulering, reisverzekering en eventuele andere kosten. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van fouten en omissies. Tarieven voor de huur van locaties in verband met huwelijksceremonies of partnerschapsregistraties zijn exclusief gemeentelijke leges.

3. Verhuur van ruimtes

Ten behoeve van een evenement kunnen van Huis te Jaarsveld los dan wel tezamen gehuurd worden ruimtes in het Landhuis, Koetshuis en de Appelschuur alsmede het landgoed, ook wel de buitenruimte.

4. Bed & Breakfast

Huis te Jaarsveld heeft in het Landhuis, het Koetshuis en de Appelschuur accommodaties beschikbaar ten behoeve van Bed & Breakfast (hierna te noemen: B&B). De accommodaties zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur; huurders dienen uiterlijk om 11.00 uur op de dag volgend op de (laatste) overnachting de accommodatie te verlaten. Langdurig (recreatief) verblijf of een (vrijwel) continu vertoeven van huurders op de Buitenplaats tussen voornoemde tijdstippen is uitdrukkelijk niet toegestaan.

5. Catering

Eigenaar heeft een overeenkomst met Exploitatiemaatschappij Veldenstein B.V. inzake de exploitatie van Huis te Jaarsveld. Deze exploitant verzorgt op basis van exclusiviteit de catering van evenementen op Huis te Jaarsveld. Huurders van (een) locatie(s) op Huis te Jaarsveld dienen, tenzij in nader overleg met exploitant anders overeengekomen zou mogen worden, gebruik te maken van de diensten van de exploitant. De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor andere cateraars de toegang tot het landgoed te weigeren. Bedrijven of personen die na akkoord van de exploitant bij een evenement de catering zelf verzorgd hebben, zijn gehouden hun restanten en afval met zich mee te nemen en niet achter te laten op het terrein van Huis te Jaarsveld; zij dienen aanwijzingen van medewerkers van Huis te Jaarsveld op te volgen.

6.1 Totstandkoming en inhoud overeenkomst ten behoeve van een evenement

 1. Een overeenkomst tussen Huis te Jaarsveld en de huurder komt tot stand door bevestiging door de huurder van een offerte van Huis te Jaarsveld. Huis te Jaarsveld kan de huurder nog om een extra bevestiging van de opdracht verzoeken door ondertekening door de huurder van een door Huis te Jaarsveld verstrekte offerte binnen een daarvoor door Huis te Jaarsveld gestelde termijn.
 2. Huis te Jaarsveld heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken.
 3. Overeenkomsten voor huurders door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Huis te Jaarsveld is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij anders zou zijn overeengekomen.
 4. Huurder dient zich bij het aangaan van een overeenkomst te allen tijde, zodra daartoe door Huis te Jaarsveld verzocht, te kunnen identificeren door overlegging van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Huis te Jaarsveld is gerechtigd hiervan een kopie, scan of reproductie anderszins van dit identiteitsbewijs te behouden.

6.2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst ten behoeve van een B&B-verblijf

 1. Een overeenkomst tussen Huis te Jaarsveld en de huurder komt tot stand door schriftelijke bevestiging door of namens Huis te Jaarsveld van een telefonische, schriftelijke of elektronische reservering van een accommodatie.
 2. Indien er geen adres of emailadres van de huurder bekend is, is er slechts een mondeling gesloten overeenkomst.
 3. De door Huis te Jaarsveld gestuurde boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf op Huis te Jaarsveld. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden verplicht de huurder zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst aan Huis te Jaarsveld te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/ overeenkomst te beroepen.
 4. Huis te Jaarsveld heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken.

7.1. Optionele reserveringen ten behoeve van een evenement

Wanneer Huis te Jaarsveld aan de huurder (optiehouder) schriftelijk een optierecht heeft toegekend kan dit recht (tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen) gedurende 14 dagen niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële huurder Huis te Jaarsveld een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande evenement. De optiehouder dient dan door Huis te Jaarsveld op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen 48 uur te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft hiervan gebruik te willen maken, vervalt het optierecht.

7.2. Optionele reserveringen ten behoeve van een B&B-verblijf

Het in optie nemen van één of meerdere B&B-kamers kan slechts onder door Huis te Jaarsveld gestelde voorwaarden.

8. Reserveringsvoorwaarden bij een evenement

Het definitieve aantal gasten dient de huurder minimaal tien werkdagen voor aanvang van het evenement aan Huis te Jaarsveld kenbaar te maken. Dit aantal zal tevens worden gefactureerd. Indien er uiteindelijk meer gasten aan het evenement deelnemen zullen deze extra gasten aan de huurder worden gefactureerd. Met betrekking tot personeelskosten zal Huis te Jaarsveld uitgaan van de met de huurder overeengekomen eindtijd. Indien een evenement uitloopt zullen er meerkosten personeel aan de huurder worden doorberekend.

9. Betalingscondities

9.1. Betalingscondities algemeen

 1. Voor het ter beschikking stellen van locatie(s) door Huis te Jaarsveld geldt voor particulieren een BTW-tarief van 0% en voor zakelijke verhuur 21 % ; voor bed & breakfast geldt een BTW-tarief van 9 %; voor diensten en alcoholische dranken geldt een BTW-tarief van 21%, voor keukengerechten e.d. geldt een BTW-tarief van 9 %. Eventuele wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de huurder doorberekend.
 2. Voor bijzondere diensten verband houdend met het ter beschikking stellen van de locatie/accommodatie, zoals (niet uitputtend) het gebruik van safe, telefoon, internet, of schoonmaak- en opruimkosten die de gewone schoonmaak- of opruimkosten zouden overschrijden kan door Huis te Jaarsveld een bijkomende vergoeding worden gevorderd.
 3. Betaling geschiedt in euro’s. Indien Huis te Jaarsveld betaalmiddelen van buiten de eurozone accepteert dan gelden de op het moment van betaling geldende valutakoersen. Huis te Jaarsveld kan daarbij aan administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden.
 4. Huis te Jaarsveld is nimmer gehouden om contanten, cheques, girobetaalkaarten en andere betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

9.2. Betaling bij een trouwarrangement, samengesteld feestarrangement of ander evenement

 1. Betaling van vergoedingen, aanbetaling- en eindfacturen geschiedt door overmaking van het verschuldigde op bankrekeningnummer NL90 ABNA 0889 73 27 01 ten name van Exploitatiemaatschappij Veldenstein B.V. (handelend onder de naam Huis te Jaarsveld).
 2. Bij het aangaan van een overeenkomst zal Huis te Jaarsveld de volgende factuur- en betaaltermijnen hanteren:Aanbetalingsnota: Direct nadat er een akkoord is gegeven door opdrachtgever op de door Huis te Jaarsveld afgegeven aanbieding, zal opdrachtgever een aanbetalingsnota (50%) ontvangen om de boeking definitief te maken. Pas na het voldoen van de aanbetalingsnota is er sprake van een overeenkomst. Bij het niet tijdig betalen van de aanbetalingsnota behoudt Huis te Jaarsveld zich het recht om de optie in zijn geheel te laten vervallen.

  2e voorschotnota: Ongeveer 2 maanden van te voren ontvangt opdrachtgever een 2e voorschotnota (50%). Deze dient 6 weken van te voren voldaan te zijn.

  Eindnota: De overige extra’s (zoals extra gasten, op basis van nacalculatie en andere laatste wijzigingen) worden achteraf berekend op de eindnota met een betalingstermijn van 14 dagen. Dit schema is altijd van toepassing tenzij binnen één maand voor de uitvoering van het evenement is geboekt. Dan dient direct na ontvangst van de aanbetalingsfactuur deze te worden voldaan.

 3. Huis te Jaarsveld is niet verplicht de huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Huurders hebben nimmer het recht betaling van het verschuldigde op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is huurder in verzuim. Huurders kunnen het verzuim opheffen door binnen 24 uur na het intreden van het verzuim alsnog de openstaande factuur aan Huis te Jaarsveld te voldoen.
 5. Huis te Jaarsveld heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling (waarborgsom) te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Huis te Jaarsveld op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Huis te Jaarsveld tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 6. Zolang de huurder zijn verplichtingen jegens Huis te Jaarsveld niet (geheel) is nagekomen, is Huis te Jaarsveld gerechtigd om alle goederen van de huurder die zich op de Buitenplaats zouden mogen bevinden onder zich te nemen en te houden, totdat deze aan al diens verplichtingen jegens en ten genoegen van Huis te Jaarsveld zal hebben voldaan. Naast dit retentierecht komt Huis te Jaarsveld in voorkomend geval een pandrecht toe op de desbetreffende goederen.
 7. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege is gebleven, is de huurder in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling door Huis te Jaarsveld zal zijn vereist. Indien de huurder in gebreke is, dient hij aan Huis te Jaarsveld alle op de inning vallende kosten te vergoeden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningkosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €200,-, alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Daarenboven is de huurder, indien hij in gebreke is, een bedrag aan rente verschuldigd welke 2% boven de wettelijke rente ligt. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
 8. Iedere betaling zal, ongeacht enige door de huurder bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de huurder aan Huis te Jaarsveld in de navolgende volgorde:
  • de kosten van executie;
  • de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningkosten;
  • de rente;
  • de schade;
  • de hoofdsom.

9.3. Betaling bij B&B

 1. De reservering van een B&B kamer wordt definitief zodra de betaling voor de kamer binnen de betaaltermijn is voldaan en ontvangen.
 2. Het in het eerste lid gestelde is niet van toepassing indien de huurder een voucher heeft.
 3. Huis te Jaarsveld is niet verplicht de huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of rekeningoverzichten en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder in verzuim. De huurder kan het verzuim opheffen door binnen 24 uur na het intreden van het verzuim alsnog de volledige factuur aan Huis te Jaarsveld te voldoen.
 5. Huis te Jaarsveld heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Huis te Jaarsveld op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering , een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Huis te Jaarsveld tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

10. Capaciteit

In de met de huurder gesloten overeenkomst wordt het maximaal aantal personen dat in de desbetreffende locatie/accommodatie(s) mag verblijven aangegeven. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding behoudt Huis te Jaarsveld zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen en wordt de toegang tot de locatie/accommodatie geweigerd zonder dat door huurder enige aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van de vergoeding.

11. Parkeren, gemotoriseerd verkeer

 1. Parkeren mag uitsluitend op de daartoe afgesproken en aangewezen parkeerplaatsen. De parkeerruimte bij Huis te Jaarsveld is beperkt. Parkeren door huurders bij kleinschalige evenementen (tot 12 auto’s), leveranciers en door huurders van B&B accommodatie is – tenzij anders wordt overeengekomen – toegestaan op het kleine parkeerterrein aan de L.S. van Alterenlaan 27.
 2. Bij huwelijksceremonies is het in overleg en mits akkoord bevonden door Huis te Jaarsveld toegestaan om of met een kleine trouwauto via het kerklaantje tot midden eiland te rijden of met een auto over de brug het voorplein op te rijden. Tijdens de plechtigheid mag de auto op middeneiland of het voorplein blijven staan, zij het op dusdanige wijze dat deze eventueel overige gasten of leveranciers niet hindert.
 3. Personen die invalide of minder goed ter been zijn kunnen per auto afgezet worden op het voorplein. De in- en uitritten van Huis te Jaarsveld, in het bijzonder de oprijlaan (alsmede de berm naast de oprijlaan), dienen te allen tijde vrij van auto’s te blijven opdat Huis te Jaarsveld en de bijgebouwen bereikbaar blijven.

12. Randvoorwaarden voor gebruik

12.1. Huisreglement voor gebruik algemeen

 1. Landgoed Huis te Jaarsveld is een bijzonder rijksmonument; belangrijk cultureel erfgoed met een rijke historie. Dit erfgoed willen wij graag koesteren. Het onderhouden van dit bijzondere monument kost echter veel geld. De locatiehuur die wij berekenen wordt onder andere gebruikt voor de instandhouding van dit rijksmonument, zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van dit prachtige erfgoed. Voor het gebruik van locaties op de Huis te Jaarsveld gelden dan ook strikte huisregels:
  • Alle gasten van landgoed Huis te Jaarsveld dienen zicht te alle tijden te houden aan de door het personeel en aangegeven plaatselijke aanwijzingen van Huis te Jaarsveld gegeven aanwijzingen.
  • Roken is alleen buiten toegestaan. Sigaretten en/of sigaren dienen enkel te worden gedoofd en achtergelaten in de daarvoor bestemde asbakken.
  • Gasten die zich baldadig gedragen en niet in de hand te houden zijn, dienen hierop gewezen te worden en zo nodig niet meer te worden voorzien van alcoholische dranken. Bedenk dat het pand te kwetsbaar is en onherstelbaar beschadigd kan worden. De directie en de eventmanager zijn te allen tijde geautoriseerd mensen die zich niet gedragen de deur te wijzen.
  • Parkeren mag uitsluitend op de daartoe afgesproken en aangewezen parkeerplaatsen. Het kleine parkeerterrein aan de L.S. van Alterenlaan 27 is alleen toegankelijk voor personeel en leveranciers. Wij verzoeken u uw gasten erop te wijzen dat parkeren op de openbare weg tot een minimum moet worden beperkt. Dit om overlast voor onze buurtbewoners zo veel mogelijk te voorkomen. Indien de gasten het pand verlaten dient dit in alle rust te gebeuren.
  • Het plaatsen van een tent op Landgoed Huis te Jaarsveld mag echter is onder voorbehoud van het verkrijgen van een vergunning/goedkeuring van de gemeente Lopik. De locatie waar de tent geplaatst wordt gaat in overleg met Landgoed Huis te Jaarsveld. Het verkrijgen van alle benodigde vergunningen (inclusief de eventuele daarmee gemoeide kosten) voor het plaatsen van de tent en (eventueel) de aanvraag zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  • Het plaatsen van tenten, overkappingen, decoratieve materialen, buitenkeukens, barren, toiletwagens, palen etc door opdrachtgevers dan wel derden mag enkel in overleg en alleen op de door Huis te Jaarsveld goedgekeurde plekken worden neergezet en/of bevestigd.
  • Confetti en rijst mogen niet op onze locatie niet gestrooid worden. Binnen mogen bellenblaas en (zijden) rozenblaadjes gebruikt worden. Met gas gevulde ballonnen mogen niet in het huis worden losgelaten in verband met hoge plafonds. Ballonen met confetti zijn kwetsbaar en hierdoor niet toegestaan. Ook is het oplaten van ballonnen buiten enkel toegestaan in overleg. Het afsteken van vuurwerk is verboden.
  • Decoratie aangebracht aan bomen mag enkel in overleg na voorafgaande toestemming. Wel dient alles diezelfde avond te worden afgevoerd. Er mogen geen versieringen ofwel bevestigingsmaterialen zoals spijkers e.d. bij bomen, hekken of gebouwen, ornamenten, kunstwerken etc. worden gebruikt. Ook kan er geen decoratie worden geplakt of gespijkerd aan wanden en dergelijke binnenshuis.
  • Geluid en geluidsoverlast moet tot een minimum beperkt blijven. Het toegestane aantal decibel geluid zowel binnen als buiten (versterkt/onversterkt) wordt bepaald door de gemeente Lopik die daar al dan niet een vergunning voor verstrekt heeft. Het gebruik van rook- en andere machines is niet toegestaan.
  • De eigendommen van u en uw gasten dienen op dezelfde avond meegenomen te worden. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen tijdens uw feest, diner of vergadering.
  • Wij vertrouwen erop dat u uw ceremoniemeester(s) en/of andere verantwoordelijke mensen op de hoogte brengt van bovengenoemd reglement.
  • Eigendommen en decoratie (zowel binnen als buiten) dienen direct na de partij opgeruimd en afgevoerd te worden(maximaal 24 uur na afloop van de parij. Verwijderen en afhalen gaat op afspraak en is in overleg met de directie van Landgoed Huis te Jaarsveld.
  • (Huis)dieren zijn op landgoed Huis te Jaarsveld niet toegestaan.
  • Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
  • Open vuren zijn verboden, behoudens vuren welke met toestemming en in aanwezigheid van (een) medewerker(s) van Huis te Jaarsveld in haarden of vuurkorven worden ontstoken.
  • Kaarsen met kandelaars zijn alleen toegestaan op dinertafels mits voldoendevastgezet in deugdelijke kandelaars. In andere gevallen dienen kaarsen op een zo veilig mogelijke wijze, door gebruikmaking van glazen potten, windlichten en dergelijke, te branden.
  • Bij zowel de opstellingen alsook het aanleggen van techniek zal te allen tijde rekening moeten worden gehouden met de veiligheidsvoorschriften conform de richtlijnen Brandweer;
  • Vluchtwegen en/of deuren dienen niet geblokkeerd te worden. Indien dit door een medewerker van Huis te Jaarsveld wordt geconstateerd, is deze te allen tijde gemachtigd hierop de vereiste aanpassingen te doen.
  • Het is verboden om materiaal, decorstukken, versieringen en/of overige attributen aan of op muren, plafonds en overige onderdelen van de locaties/accommodaties te verankeren of te bevestigen op een wijze die schade toebrengt of zou kunnentoebrengen aan deze locaties/accommodaties.
  • Huurders dienen strikte voorzorgsmaatregelen te nemen opdat er geen enkele schade wordt toegebracht aan het landgoed, de gebouwen, het meubilair en overige roerende goederen.
  • Op Huis te Jaarsveld, dient met zorgvuldigheid te worden vertoefd, met respect voor de cultuur- en natuurwaarden van het landgoed en met inachtneming van rust voor de omgeving. Tot de natuurwaarden van Huis te Jaarsveld behoren onder meer een grote hoeveelheid monumentale bomen. Het is huurders en hun gasten uitdrukkelijk en ten stelligste verboden om in bomen te klimmen, eraan te hangen of ze op enigerlei wijze schade te berokkenen.
  • Mocht er een of meerdere punten van bovengenoemd reglement overtreden worden dan zijn wij helaas genoodzaakt om alle extra kosten (zoals herstel, schoonmaakkosten etc.) in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
 2. Indien de huurder zich niet als goed huurder gedraagt of ernstige hinder of last veroorzaakt voor de omgeving, behoudt verhuurder zich het recht voor de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen en wordt de toegang tot het gehuurde geweigerd zonder dat enige aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van de huursom.
 3. Op de situatie ter plaatse zijn naast deze Algemene Voorwaarden en de met Huis te Jaarsveld gesloten overeenkomst steeds de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Utrechtse Heuvelrug van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

12.2. Randvoorwaarden voor gebruik B&B-accommodatie(s)

 1. De huurder dient zich bij aankomst te kunnen identificeren door overlegging van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Huis te Jaarsveld is gerechtigd hiervan een kopie, scan of reproductie van dit identiteitsbewijs te maken.
 2. Voor aankomsttijden voor 15.00 uur of na 21.00 uur dient de huurder met Huis te Jaarsveld vooraf in contact te treden om de mogelijkheden van een vervroegde of verlate aankomst te bespreken. Bij aankomst na 24.00 uur worden personeelskosten in rekening gebracht.
 3. De huurder dient zich te gedragen als een goed gebruiker en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door Huis te Jaarsveld op eerste verzoek van gast gegeven redelijke gebruiksinstructies. Zo zijn huis- of andere meegebrachte dieren niet toegestaan in de B&B, tenzij dit uitdrukkelijk door Huis te Jaarsveld zou zijn toegestaan. In de gehele B&B geldt binnenshuis een rookverbod.
 4. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de huurder direct aan Huis te Jaarsveld te worden gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan Huis te Jaarsveld op diens eerste verzoek te worden vergoed.

13. Restauratiewerkzaamheden

 1. Er dient rekening mee gehouden te worden dat er restauratiewerkzaamheden op Huis te Jaarsveld kunnen plaatsvinden, hetgeen (wisselende) restricties met zich mee kan brengen.
 2. Het is huurders ten strengste verboden, mede met het oog op hun eigen veiligheid, zich op of nabij steigers of stellages te bevinden, het balkon aan de lange zijde van de Grote Zaal te betreden.
 3. Huis te Jaarsveld is te allen tijde gerechtigd huurders te sommeren onderdelen van en/of locaties op Huis te Jaarsveld terstond te verlaten.
 4. Er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat delen van het landgoed gedurende bepaalde periodes in verband met de restauratie van de buitengevel in de steigers staan. Zoveel mogelijk zal op voorhand daarover informatie plaatsvinden.

14. Versiering en aankleding locaties

 1. Huurders dienen zelf voor eventuele versieringen en decoraties ten behoeve van hun evenement/activiteit zorg te dragen. Bloemstukken dienen zelfstandig te kunnen staan en na afloop van het evenement/de activiteit meegenomen te worden. De medewerkers van Huis te Jaarsveld kunnen huurders desgewenst in contact brengen met bloemisten.
 2. Bellen blazen en het strooien van kunststof rozenblaadjes is bij huwelijken of partnerschapregistraties op Huis te Jaarsveld binnen mogelijk. Het strooien van rijst, confetti, serpentines, het oplaten van wensballonnen en het afsteken van vuurwerk is niet toegestaan.
 3. Rookmachines zijn niet toegestaan.

15. Muziek

 1. De huurder dient zich te allen tijde houden aan de geluidsnormen zoals deze door de gemeente Lopik zijn vastgesteld en dienen zich in het bijzonder uitdrukkelijk te houden aan de bepalingen inzake geluidsbelasting zoals bepaald in de Wet Geluidhinder en zoals verwoord in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Lopik.
 2. Huis te Jaarsveld is uitgesloten van enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van niet-nakoming van deze vereisten.
 3. Huis te Jaarsveld wordt gekenmerkt door belangrijke fauna en bevindt zich in een stiltegebied, alwaar met name de zondagsrust door veel omwonenden zeer op prijs wordt gesteld. Om onevenredige geluidhinder naar bewoners, omwonenden en fauna te voorkomen zijn strikte voorwaarden verbonden aan op Huis te Jaarsveld te houden evenementen.
 4. Huurders zijn te allen tijde gehouden sommaties van Huis te Jaarsveld met betrekking tot het geluidsniveau van de ten gehore gebrachte muziek na te leven.

16. Open water

Huurders dienen er rekening mee te houden dat zich op Huis te Jaarsveld diverse waterpartijen rondom bevinden welke niet door muren, hekken of afbakeningen anderszins zijn afgeschermd. Noch Huis te Jaarsveld noch eigenaar is aansprakelijk voor enig ongeval of enige schade in, op of nabij enig open water op Huis te Jaarsveld, tenzij deze het gevolg zijn van een tekortkoming die aan haar op grond van de wet kan worden toegerekend.

17. Annuleringen

17.1. Annuleringen algemeen

 1. De huurder is niet bevoegd een overeenkomst met Huis te Jaarsveld te annuleren tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Huis te Jaarsveld het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan een huurder geen rechten ontlenen.
 2. In geval van no-show zal de huurder in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
 3. Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde diensten de onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
 4. Bedragen die Huis te Jaarsveld met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de huurder te allen tijde volledig aan Huis te Jaarsveld te worden vergoed.
 5. Bij annulering door Huis te Jaarsveld restitueert Huis te Jaarsveld de eventueel door huurder voldane aanbetaling.
 6. Huis te Jaarsveld rekent € 25,- aan administratiekosten voor boekingen die op verzoek van de huurder gewijzigd moeten worden.
 7. Tenzij anders is overeengekomen is Huis te Jaarsveld te allen tijde gerechtigd om een boeking of reservering als vervallen te beschouwen wanneer de huurder zich niet op de eerste gereserveerde dag voor 18.00 uur bij haar heeft gemeld.
 8. Huis te Jaarsveld is gerechtigd om van de huurder te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onredelijk en onbillijk en voor de huurder als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De huurder heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens Huis te Jaarsveld betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten met Huis te Jaarsveld.

17.2. Annulering van een evenement

 1. Indien de overeenkomst inzake een evenement (niet zijnde een huwelijk) door een huurder wordt geannuleerd, zijn de volgende bedragen verschuldigd aan Huis te Jaarsveld:
  • bij annulering meer dan 6 maanden voor het evenement is de huurder niet gehouden enige vergoeding te betalen met uitzondering van boekings-/administratiekosten ten bedrage van€ 250,00.
  • bij annulering meer dan 3 maanden voor het evenement: 10% van de reserveringswaarde;
  • bij annulering meer dan 60 dagen voor het evenement: 25% van de reserveringswaarde;
  • bij annulering meer dan 45 dagen voor het evenement: 50 % van de reserveringswaarde;
  • bij annulering meer dan 30 dagen voor het evenement: 75% van de reserveringswaarde;
  • bij annulering minder dan 30 dagen voor het evenement 90% van de reserveringswaarde.
 2. Indien een overeenkomst inzake een (ceremonieel)huwelijk/trouwarrangement door een huurder wordt geannuleerd, zijn de volgende bedragen verschuldigd aan Huis te Jaarsveld:
  • bij annulering meer dan 6 maanden voor het evenement: € 1000,–
  • bij annulering meer dan 3 maanden voor het evenement: 50% van de reserveringswaarde;
  • bij annulering minder dan 3 maanden voor het evenement: 75% van de reserveringswaarde.
 3. Om het risico van kosten bij onverwachte annulering af te dekken zijn er verzekeringen af te sluiten. Huis te Jaarsveld adviseert huurders een evenementenverzekering (bruiloftverzekering, bedrijfsfeestverzekering, o.i.d.) af te sluiten om hun evenement of activiteit tegen van buiten komend onheil te verzekeren. Huis te Jaarsveld kan desgewenst bij het afsluiten van een dergelijke verzekering bemiddelen maar aanvaardt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid terzake van deze bemiddeling.

17.3. Annulering van een B&B-verblijf

 1. Indien de overeenkomst inzake B&B door een huurder wordt geannuleerd, zijn de volgende bedragen verschuldigd aan Huis te Jaarsveld:
  • bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de huurder niet gehouden enig bedrag te betalen.
  • bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 15% van de oorspronkelijke kamerprijs te betalen.
  • bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 35% van de oorspronkelijke kamerprijs te betalen.
  • bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 60% van de oorspronkelijke kamerprijs te betalen.
  • bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 85% van de oorspronkelijke kamerprijs te betalen.
  • bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 100% van de oorspronkelijke kamerprijs te betalen.
 2. Bij externe boekingskanalen (bijv. Booking.com) kunnen andere annuleringsvoorwaarden gelden.

18. Omzetgarantie

Indien een omzetgarantie is afgegeven, is de huurder verplicht terzake de betreffende overeenkomst tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Huis te Jaarsveld te betalen.

19. Kurken- en Keukengeld

 1. Indien de huurder op Huis te Jaarsveld in speciale gevallen drank nuttigt die niet door Huis te Jaarsveld verstrekt is, is de huurder per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.
 2. Indien de huurder op Huis te Jaarsveld spijzen nuttigt die niet door Huis te Jaarsveld verstrekt zijn, is de huurder terzake een bedrag aan keukengeld verschuldigd.
 3. Het kurken- en keukengeld worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van een voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Huis te Jaarsveld.

20. Ontbinding

Huis te Jaarsveld is gerechtigd een overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tussenkomst van de rechter indien de huurder zich niet houdt aan de overeengekomen betalingstermijnen, de waarborgsom niet op het overeengekomen tijdstip is voldaan en/of als de huurder zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden en/of aanwijzingen van medewerkers van Huis te Jaarsveld. In al deze gevallen is de huurder de bovengenoemde annuleringskosten verschuldigd.

21. Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Huis te Jaarsveld gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van één der partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet door één der andere partijen kan worden verlangd; hieronder vallen onder meer, doch niet limitatief: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, ernstige ziekte of overlijden van de eigenaar of beheerder, echtscheiding van de eigenaar of beheerder, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de locatie/accommodatie door de eigenaar, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Huis te Jaarsveld kan worden gevergd.
 2. Indien de omstandigheid die de overmacht oplevert van tijdelijke aard is, zal uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, totdat deze omstandigheid zich niet meer voordoet; indien de overmacht situatie naar oordeel van partijen van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van deze overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 3. Een partij die meent in overmacht te (zullen) verkeren, dient de andere partij(en) daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 4. In geval van overmacht is Huis te Jaarsveld gerechtigd zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding de overeenkomst te annuleren. In dat geval ontvangt huurder de reeds aanbetaalde bedragen retour.

22. Omschrijving accommodatie

Huis te Jaarsveld staat in voor de juistheid van de omschrijving van de accommodatie, met dien verstande dat geringe afwijkingen aanvaardbaar worden geacht. De beschrijving en indrukken van Huis te Jaarsveld en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de beschrijving op de website. De bedoelde informatie wordt geacht persoonlijk en subjectief te zijn.

23. Publicaties

 1. In communiqués verband houdende met activiteiten die op Huis te Jaarsveld worden gehouden (zoals uitnodigingen, folders, affiches en persberichten) dienen formuleringen waarin (Landgoed Huis te Jaarsveld, Buitenplaats Huis te Jaarsveld) Huis te Jaarsveld als (mede)-organisator of (mede)presentator wordt vermeld of genoemd, of zinsneden van vergelijkbare strekking, niet te worden gebruikt, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huis te Jaarsveld.
 2. Huis te Jaarsveld is slechts de ten behoeve van desbetreffende activiteiten/evenementen ter beschikking gestelde locatie/accommodatie. De eigenaar is niet (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit, de inhoud of het doel van het evenement.

24. Gevonden voorwerpen

Op Huis te Jaarsveld verloren of achtergelaten voorwerpen, die door een huurder worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij een medewerker van Huis te Jaarsveld te worden ingeleverd. Van voorwerpen waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na inlevering daarvan bij Huis te Jaarsveld heeft gemeld, verkrijgt Huis te Jaarsveld de eigendom.

25. Privacy

Huis te Jaarsveld zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

26. Aansprakelijkheid

26.1. Aansprakelijkheid algemeen

 1. Huis te Jaarsveld kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de huurders of derden geleden schade; huurders en derden vrijwaren Huis te Jaarsveld tegen aanspraken dienaangaande.
 2. Huis te Jaarsveld en de eigenaar zijn niet aansprakelijk voor storingen in en om de Buitenplaats, zoals storingen, uitval van stroom, watervoorzieningen en/of technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegang- of hoofdwegen.
 3. Huis te Jaarsveld kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan haar opzet of grove schuld. Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van Huis te Jaarsveld, indien en voor zover zij uit enige hoofde in rechte aansprakelijk wordt gehouden, te allen tijde beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Huis te Jaarsveld is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Huis te Jaarsveld in het voorkomende geval zal uitkeren.
 4. De huurder en derden die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Huis te Jaarsveld en/of de eigenaar is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de door Huis te Jaarsveld kenbaar gemaakte regels, begaan door de huurder en/of derden die hem vergezellen, alsmede die is veroorzaakt door enig (huis)dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.
 5. Huis te Jaarsveld is niet aansprakelijk voor schade of voortijdige beëindiging van de huur ten gevolge van enig van overheidswege opgelegd verbod of gebod, behoudens indien dit overheidsingrijpen veroorzaakt is door een doen of nalaten dat op grond van de wet toe te rekenen is aan Huis te Jaarsveld.

26.2. Aansprakelijkheid bij diefstal of verlies derden

Huis te Jaarsveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door huurders of derden geleden schade in verband met diefstal, beschadiging of verlies van zaken die zich in, op, in of nabij de gehuurde locatie/accommodatie bevinden.

26.3. Aansprakelijkheid bij diefstal of beschadiging interieur of exterieur

 1. Huis te Jaarsveld behoudt zich het recht voor om, in geval van beschadiging of vermissing van voorwerpen uit het interieur of exterieur van het kasteel, één van de bijgebouwen, park of tuin, de opdrachtgever van een evenement, dan wel de huurder die hiervoor op grond van de wet, de overeenkomst of naar verkeersopvattingen verantwoordelijk kan worden gesteld aansprakelijk te stellen, ook in het geval de schade veroorzaakt is door een derde die met toestemming of op verzoek van voornoemde (rechts)personen op Huis te Jaarsveld aanwezig was.
 2. De met schade verband houdende reparatie- en vervangingskosten zullen in eerste instantie worden verrekend met de borgsom. De aansprakelijkheid voor schade blijft bestaan indien de schade na vertrek van de opdrachtgever wordt geconstateerd.

26.4. Aansprakelijkheid bij ongevallen

Huis te Jaarsveld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan lijf of goederen, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van (mondeling of schriftelijk gedane) eisen ten aanzien van veiligheid op de Buitenplaats, of ten gevolge van onzorgvuldig handelen, tenzij deze schade het gevolg is van een tekortkoming die aan haar op grond van de wet kan worden toegerekend.

27. Klachten

 1. Indien huurder klachten heeft met betrekking tot de accommodatie, dienen deze klachten uiterlijk 24 uur na aanvaarding van de accommodatie gemeld te worden aan Huis te Jaarsveld, die in overleg met huurder de klachten zal trachten op te lossen.
 2. Indien naar oordeel van huurder deze klachten niet adequaat verholpen zijn door Huis te Jaarsveld, kan hij zijn klachten schriftelijk kenbaar maken aan de eigenaar. Alleen schriftelijke klachten die binnen 14 dagen na afloop van het verblijf worden ingediend, zullen in behandeling worden genomen.

28. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op overeenkomsten met Huis te Jaarsveld is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle vorderingen die gasten op Huis te Jaarsveld zouden mogen hebben verjaren na verloop van een jaar na het tijdstip waarop deze zijn ontstaan.
 3. De ongeldigheid van één of meerdere bedingen in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.